Diğer İslam Sorular

İslam Dinini Yayan Devletler

islamı yayan devletler
Yazan: dinibilgiler

İslam dini 610 yılında Hz. Muhammed’e ilk vahiy gelmesi ile doğmuştur. Bundan sonra ilk olarak Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlar ile İslamiyet’in yayılma mücadelesi de başlamıştır. Bu savaşlardan en önemlileri Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarıdır.

Hz. Muhammed’in vefatının ardından Hz. Ebubekir (ra) ile başlayan Dört Halife döneminde cihat inancı ile savaşlar yapılır ve İslam dört koldan hızla yayılır.

İslamiyet’in Farklı Coğrafyalarda Yayılmasında Rol Oynayan Devletler

1 –Avrupa’nın İslamiyet ile Tanışması

a) Endülüs Emevi Devleti (756-1031): İspanya’da Kurtuba merkezli kurulan Endülüs Emevi Devleti ile Avrupa 8. Yüzyılda İslamiyet ile tanışır. Endülüs Emevileri döneminde merkez Kurtuba, Avrupa’nın en görkemli ve sosyal, kültürel, bilimsel açıdan en gelişmiş merkezi haline gelir.

b) Beni Ahmer Devleti (1232-1492): Endülüs Emevileri’nin yıkılışının ardından Gırnata merkezli kurulan İspanya’daki son Müslüman devlettir.

Bu iki devletin İspanya’da oluşturdukları yüksek medeniyet daha sonraki Rönesans Hareketlerine katkıda bulunmuştur.

2- İslamiyet’in Mısır’da Yayılması

Halife Hz. Ömer döneminde Mısır’ın fethi ile Afrika kıtası İslamiyet’le tanıştı. İslamiyet’in burada yayılması ve bir din olarak gelişmesi ise Mısırda kurulan ilk Türk İslam devletleri ile mümkün olmuştur.

Tolunoğluları, İhşitler, Eyyübiler, Memlükler gibi Türk İslam devletleri bir taraftan Mısır’ı bayındır hale getirdiler, sulama kanalları ve bentler yaparak halkın refah seviyesini yükselttiler. Diğer taraftan dini mimari eserler yaparak İslam dinini buralarda yerleştirdi ve yaşattılar.

Kur`an-ı Kerim

3- Orta Asya’da İslamiyet’in Yayılması

İslamiyet Talas Savaş’ı (751)(Abbasi-Çin) ile Orta Asya’da yayılmış ve Orta Asya İslamlaşmıştır. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyları Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi Türkleridir.10.yüzyılda Oğuzlar ve İtil Bulgarları İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

Talas Savaş’ı sonrası Müslümanlar ve Türkler arasındaki mücadeleler sona erdi ve Türkler kendi kültür ve inançlarına benzeyen bu yeni din ile tanıştılar.

Karahanlı Devleti(840-1212)

Orta Asya’da kurulan ilk Türk- İslam devleti olan Karahanlılar; Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi Türkleri tarafından Türkistan’da kurulmuştur.

Hükümdarları Satuk Buğra Han döneminde, Orta Asya’ya gelen Müslüman tüccarlar ve alimler vasıtasıyla İslamiyet benimsenmiş ve kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra da hızlı bir yayılma alanı bulmuştur. İlk Türk-İslam eserleri, medreseleri vs. Karahanlılar döneminde verilmiştir.

4- Hindistan’da İslamiyet’in Yayılması

Gazneli Devleti(963-1187):

İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasında etkili olan Gazneli Devleti adını kurulduğu bölgeden alır. İran, Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’a hakim olmuşlardır. En parlak dönemi olan Sultan Mahmut zamanında Hindistan’a 17 sefer düzenlenmiş ve İslamiyet burada yayılmıştır.

5- İslamiyet’in Anadolu’da Yayılması

Büyük Selçuklular(1040-1157):

Büyük Selçuklu Devleti Oğuzlar’ın “Üçok” kolunun “Kınık” boyuna mensuptur. Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde başlayan ilk Türk akınları ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Türk tarihinin başlangıcı kabul edilen Sultan Alp Arslan’ın yapmış olduğu Malazgirt Savaşı(1071) dönemin önemli gelişmelerindendir.

Melikşah döneminde Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Tutuk ve Artuk Beyler Anadolu’nun fethi ile görevlendirilir. Bu komutanların fetihleri sayesinde Anadolu Türk yurdu haline getirilmiş, izlenen politikalar ile Anadolu daİslam dini yayılmıştır.

6-Balkanlarda İslamiyet’in Yayılması

Balkanlarda İslamiyet’in yayılmasında en büyük etken Oğuz Türkmen boylarının batıya doğru ilerleyişi olmuştur.

Oğuz Yabgu devletinden Sarı Saltuk’un çalışmaları Balkanların İslamlaşmasında etkilidir. Ahmet Yesevi’nin dervişlerinden olduğu sanılan Sarı Saltuk öncülüğünde 30-40 Türkmen obasının Dobruca’ya geçişi Balkanlarda İslamiyet’in tanıtılmasında önemli bir adım olmuştur.

Osmanlı Devleti (1299-1922)

Büyük bir güç olarak dünya tarihinde yerini alan Osmanoğullarının kurduğu bu devlet zamanla üç kıtaya hükmeder. Osmanlı devleti ile birlikte balkanların İslamlaşma süreci de tamamlanmış olur.

Osmanlı, fethettikleri bölgelerde zorlama yapmamış aksine hoşgörü politikası ile Balkanlarda ve üç kıtada İslamiyet’in yayıcısı olmuştur.

Yorum Yap